Beta VersionDivisional Audit Office

Office Head of Office Contact Address
Divisional Audit Office,
Rajshahi
Mr. Md. Arifuzzaman
Deputy General Manager
Rajshahi Krishi Unnayan Bank
Divisional Audit Office
272, Banolata C/A
Airport Road, Rajshai.

Mobile: 01713-337733
Phone: +88-0721-771078
Fax:
E-mail: daorajshahi@rakub.org.bd
Divisional Audit Office,
Rangpur
Mr. Md. Shafiquzzaman
Deputy General Manager
Rajshahi Krishi Unnayan Bank
Divisional Office, Rangpur
Bangladesh.

Mobile:
Phone: +88-0521-62457
Fax:
E-mail: daorangpur@rakub.org.bd